Code of Ethics

Code of Ethics för oss som är anslutna till Paws & Feet United

 

Paws & Feet United's Code of Ethics (Etikkod) innebär i kort att vi som är anslutna bedriver vår verksamhet ärligt och etiskt. Vi förbättrar ständigt kvaliteten på våra tjänster, kurser och verksamhet för att du som konsument och kursdeltagare ska kunna känna dig trygg i att om du anlitar någon av oss, så har vi också den rätta kompetensen.

 

Nedan kan du läsa vår Etikkod i sin helhet.

 

Professionalism

 

 • Vi driver företag och är registrerade för F-skatt och rapporterar därmed moms löpande.

 

 • Vi respekterar din rätt till sekretess och den respekten genomsyrar allt vi gör. Din tillit är viktig för oss.

 

 • Vi har grundläggande utbildning i hundkunskap, beteende, etologi och språk i botten och har därför kunskapen att hela tiden arbeta med att se hunden ur alla perspektiv - inte enbart inlärningspsykologiskt.

 

 • Våra kurser är våra egna och är särskilt framtagna för sitt ändamål. Ingen kurs är en kopia på någon annan aktörs kurs.

 

 • Vårt utbildningsmaterial är unikt och vi använder inte andra aktörers kursplaner, texter, bilder eller dylikt.

 

 • Vi har alltid erforderlig kunskap för att hålla en kurs. Erforderlig kunskap innebär alltid grundläggande instruktörsutbildning plus påbyggnadsutbildning alternativt erfarenhet. För att erfarenhet ska vara ett accepterat alternativ ska goda resultat med egen och/eller andras hundar i form av t ex tävlingsresultat kunna påvisas.

 

 • Vi håller skiljer på påbyggnadsutbildning och kurs. Påbyggnadsutbildning ger kompetens att hålla kurs i aktuellt ämne, då den ställer krav på prestation av deltagare på utbildningen i form av t ex projektarbete, examensarbete eller prov. En kurs vi själva deltar i med egen hund eller som observatörer, som inte kräver viss prestation och inte leder till diplomering eller examen, kan i bästa fall leda till inspiration till nya inslag i våra redan etablerade kurser.

 

Förhållningssätt till dig och din hund

 

 • Vi underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda deltagarens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå. Med individ avses här såväl hund och hundägare.

 

 • Vi underlättar hundägarens och hundens relation till varandra genom att, kontinuerligt och löpande, sakkunnigt förse hundägaren med information och kunskap om hunden som art och om specifik ras; däribland särskilt deras behov, beteende och språk.

 

 • Vi bidrar till hundens och hundägarens utveckling genom att på olika sätt göra dem båda delaktiga i beslut som rör deras träning och skapar en miljö som inbjuder till reflektion och diskussion.

 

Inlärning

 

 • Vi anpassar inlärningssätt efter individens önskningar och behov och erbjuder alltid ett flertal sätt att lära in ett beteende på. Med individ avses här såväl hund och hundägare.

 

 • Vi använder alltid etiskt övervägda inlärningssätt för såväl hundägare som hund och arbetar därmed alltid utan hot, tvång och obehag.

 

 • Vi anpassar inlärningssätt efter individen så att all form av stress och frustration undviks i det längsta.

 

 • Vi tar hänsyn till hundarnas individuella fysiska förutsättningar. Inte alla hundar vare sig kan eller ska lära sig vissa rörelser och det gäller oavsett om orsaken är ras och kroppskonstitution, sjukdom eller annat.

 

 • Vi tar hänsyn till hundens stressnivå och anpassar miljö, metoder och eventuellt andra parametrar som inverkar, för att optimera inlärningen och minimera stress och frustration.

 

 • Även s k "reaktiva hundar" ska kunna vara med och om det inte fungerar ska de erbjudas möjligheten att delta på motsvarande aktivitet privat eller i annat arrangemang.

 

Problemlösning

 

 • Vi skapar inte problem som inte finns. Om du inte tycker det är ett problem att din hund skäller när ni får besök hemma, så är det heller inget beteendeproblem - så länge vi inte bedömer det ha inverkan på det beteende du sökt hjälp för.

 

 • Vi dömer ingen. Vad som än hänt och oavsett vad du eller din hund gjort, så finns vi för att stötta och hjälpa.

 

 • Vi ger dig adekvata träningsråd som bygger på din hunds livssituation och en analys av bakomliggande orsaker.

 

 • Vi har erforderlig kompetens att se hela hunden och hantera bakomliggande orsaker. Vi arbetar aldrig enbart symptomatiskt - utan ser till helheten.

KONTAKTA OSS

Paws & Feet United

Stallgatan 2

343 94 Älmhult

Hitta oss på Facebook

© Copyright 2015. All Rights Reserved.